Chinmaye

कुठे हरवली माझी कविता


morning calm

कुठे हरवली माझी कविता
लिहीली होती कधी स्वप्नांच्या देशात
राहत असे पापण्यांच्या घरात
का विरघळली डोळ्यातल्या थेंबात … 1

कधी क्षितिजावर दिसतात माझेच शब्द
गुणगुणलो होतो कधी चांदरात
रेन ट्रीच्या बनात
का मोकळ्या आसमंतात … 2

कुठे गेली माझी धुळीतली पावले
कधी चाललो होतो साखरझोपेत
खुणावत मला टी रोजच्या रस्त्यात
आणि गायब व्हायची गवतात … 3

कुठे गेले माझे पंख
झेप घेतली होती कधी निळ्या नभात
कधी दूर अवकाशात
कधी मनातल्या आभाळात … 4

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: